Vedtægter for Salling Cirkus Klub

§1. Navn:

Salling Cirkus Klub er en forening med hjemsted i Skive Kommune.
Foreningen er medlem af Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening.

§2
. Formål og arbejdsgrundlag:

Foreningen har til formål at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, fysik og samarbejdsevner, samt medvirke til at skabe respekt for deres medmennesker. Foreningen tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt.

Ved at give medlemmerne mulighed for at arbejde med forskellige artistiske udtryksformer, og andre kreative aktiviteter ønsker man at styrke medlemmernes selvtillid og kreativitet.

Foreningen vil skabe et udviklende og spændende miljø, hvor børn og unge kan udfolde deres kreativitet. Gennem træning, arrangementer og projekter søger foreningen at fremme samarbejdsevner og respekt for andre. Det er vigtigt at medlemmerne deltager i den demokratiske proces i foreningen.

Klubben henvender sig hovedsageligt til børn og unge, men har også til hensigt at skabe aktiviteter i tæt samarbejde mellem børn, unge og deres forældre, således at de sammen kan få en meningsfyldt fritidsbeskæftigelse.

Det er desuden foreningens mål at skabe de bedst tænkelige træningsomgivelser og lokaliteter, således at medlemmerne får mulighed for at opnå optimale færdigheder. Gennem artisttræning samt andre kreative aktiviteter og sammenhold vil vi styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet.

§3. Medlemskab:

Betalt kontingent er at betragte, som gyldigt medlemskab. Når et medlem er i kontingentrestance ud over regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Desuden kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan klage over afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§4. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab, samt status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorers påtegning. Revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  

§5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal varsles mindst 10 dage før ved annoncering over for medlemmerne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer over 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år er stemmeberettigede, og kan vælges til foreningens bestyrelse.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning fra formand, samt planer for det næste år.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt eventuelt godkendelse af kasserer.
  7. Valg af revisorer og suppleanter.
  8. Eventuelt.

 Alle valg kan forlanges at være skriftlige, og alle beslutninger skal tages ved almindeligt flertal.

 §6. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen, eller mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne som ønskes behandlet. Denne varsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

 §7. Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 3 i ulige år. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Det tilstræbes at mindst halvdelen af bestyrelsen er under 30 år.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Eller en af disse, i forening med bestyrelsens næstformand. Bestyrelsen koordinerer foreningens daglige drift og angiver retningslinjer for klubbens virke, samt er ansvarlig for klubbens økonomiske grundlag.

Stk. 3. Der vælges to revisorer for en toårig periode. En i lige år, og en i ulige. Der vælges en suppleant hvert år.

Stk. 4. Årsregnskabet skal underskrives og godkendes af hele bestyrelsen, og udleveres til de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, og kasserer. Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen, er dette tilfældet skal vedkommende godkendes på hver generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i samråd kontingenter for foreningens medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres protokol.

Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis opgave og sammenhæng fastsættes af bestyrelsen. I disse udvalg skal sidde mindst en fra bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen påser at foreningens formål følges.

§8. Kapitalforhold og hæftelser:

Stk. 1. Foreningen hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen pådrager denne, mens der ikke er nogen personlig hæftelse for medlemmer af bestyrelsen eller andre.

Stk. 2. Forpligtigelser, der påtages som led i den daglige drift, kræver 2 underskrifter. Bestyrelsens formand er bemyndiget til at afgive den ene underskrift, mens den anden afgives i henhold til prokura fra bestyrelsen.

Stk. 3. Revisor forsyner regnskabet med påtegning om den foretagne revision. Såfremt revisionen har givet anledning til særlige bemærkninger, redegør revisor herfor i en beretning (§ 5. pkt.4)

 §9. Vedtægtsændring:

Medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer (§ 5 pkt. 5). Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamling når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§10. Opløsning:

Stk.1. Klubben kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettige på to ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor. Bestyrelsen træffer beslutning om den praktiske og økonomiske afvikling af foreningen. Eventuelt overskud skal anvendes til kulturelle aktiviteter for børn og unge i Skive Kommune.

Stk.2.  Bestyrelsens anbefaling, skal godkendes af evt. faste tilskudsgivende myndigheder.

________________________________________________________________________________________

Vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. november 2006

Godkendt af Folkeoplysningsudvalgt i Sundsøre Kommune, december 2006

Ændret i forbindelse med optagelse i DUBAL på ekstraordinær generalforsamling d. 21. sep 2009

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 4. juli 2012

Ændring af vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 7/2-2018